Tredde part kaartsjes FF fuort

De kaartferkeap fan de foarstellings fan it Frysk Festival begjint no de gong wat yn te kommen. Sa´n 35 persint fan de kaarten is ferkocht. Foar guon foarstellings binne gjin kaarten mear te krijen. Fjouwer dagen foar it festival wurdt noch hurd wurke om alles klear te krijen.
Op ´e Hofmar by It_Heidenskip wurdt drok oefene foar it stik ´De rite fan it wetter´. De organisaasje hat goede hope dat der genôch publyk komt by de foarstelling.