Miljoeneplan foar Westerseedyk

It gemeentebestjoer fan Harns hat in miljoeneplan presintearre foar it gebiet by de Westerseedyk yn Harns. Dêr moatte ûnder oare in hotel en rekreaasjewenten boud wurde. Ek moat Camping De_Zeehoeve opknapt wurde. Op ´e fjilden fan fuotbalferiening Harns soe it hotel en in Waadsintrum boud wurde.
It plan wurdt op tongersdei 20 augustus yn ´e ried bepraat. Op 25 augustus folget dan in diskusjejûn mei de ynwenners fan Harns.