Keten fuotbalje foar Kika

Minsken hawwe faak in negatyf byld fan saneamde sûpketen. Dêr moast mar ris feroaring yn komme tocht de jeugd yn Minnertsgea.
Twa keten ha dêrom freedtejûn tsjin elkoar fuotballe foar it goeie doel Kika: stichting Kinderen Kankervrij. Om sa sjen te litten dat se net allinnich mar yntereseard binne yn bier. It doarp wie tige te sprekken oer it inisjatyf fan 'e keten. Hûnderten minsken út it doarp kamen nei de wedstryd om de aksje te stypjen.