Ynnovaasje bedriuwen goed

Jorritsma tefreden oer ynnovaasje.
Friezen moatte net te gau tefreden wêze at it bygelyks giet om útfinings by bedriuwen. Dat seit Kommissaris fan de Keninginne John Jorritsma.
Jorritsma is drok om in goed byld fan Fryslân te krijen. Hy docht dat ûnder oaren oan de hân fan tal fan wurkbesites oeral yn de provinsje. Jorritsma is benammen te sprekken oer de ynnovaasje yn it Fryske bedriuwslibben. Bedriuwen spylje neffens him goed yn op de feroarjende situaasjes op de merk.