10 wetterskipspartijen oanmeld

De ferkiezings binne fan 13-25 novimber
Yn novimber dogge tsien partijen mei oan de Fryske wetterskipsferkiezings. It stimburo fan Wetterskip Fryslân hat de listen fan de tsien goedkard.
Neist de bekende politike partijen PvdA, CDA, VVD, FNP en CU, dogge ek de Partij_voor_het_Noorden en de groepearrings St. Water Natuurlijk, Lagere_Lasten_Burger, Werk_aan_Water en de Noord_Nederlandse_Duikfederatie mei. De wetterskipsferkiezings wurde hâlden yn de wike fan 13 oant en mei 25 novimber.