Mei in buske nei Afrika

Trije jonges sille mei in buske fan Ljouwert nei Kenia. Henk_Rigter, Minne_Bonnema en Marten_Mukkes wolle Nederlanners derfan bewust meitsje wat de problemen binne yn Afrika.
Se sille ûnder oare lesjaan op Afrikaanske skoallen en se meitsje bylden fan harren reis dy´t te sjen binne op de ynternetside Froeks.tv. De manlju binne noch wol op syk nei sponsoaren.