Van der Meulen wint Wytmarsum

Johan van der Meulen (foto: M. de Jong)
It partoer fan Johan_van_der_Meulen, Herman_Sprik en Taeke_Triemstra hat snein de frije formaasjepartij fan Wytmarsum wûn. Yn ´e striid om priis en preemje moast it trio fan Simon_Minnesma, Auke_van_der_Graaf en Tjibbe_Hansma op 5-5 en 6-0 belies jaan. De tredde priis wie foar Jochum_Bouma, Erik_Haitsma en Pier_Piersma.
Grutte man by de winners wie kening Taeke_Triemstra. Hy naam de opslach oer fan in bûkeljende Van_der_Meulen. I