Generale foar Freule staakt

It Sjûkelân op in droegere dei as hjoed
De generale repetysje foar de keatsers fan de kommende Freulepartij yn Wommels is snein yn Frjentsjer net útkeatst, omdat der tefolle wetter op it Sjûkelân stie. Skiedsrjochter Lolke_Bierma fûn it net ferantwurde de partij út te keatsen. De kâns op blessueres wie te grut.
De partij sil nei alle gedachten kommende sneon útkeatst wurde.