Foppe yn Sina: Praat mar Frysk

Foppe nimt Frits mei nei Sina
Bûnscoach Foppe de Haan set him by de Olympyske Spelen yn Peking aanst ek yn foar de kampanje Praat mar Frysk fan de Afûk. De Haan sil filmkes meitsje fan Frits de Kikkert. Dat is de maskotte fan de kampanje. De filmkes dy't De Haan makket, komme op de webside fan de Praat-mar-Frysk-kampanje te stean.
De Afûk hat in soad bekende Friezen ynskeakele foar de kampanje om mear minsken oan it Frysk praten te krijen.