Winners Rely Junior bekend

© Omrop Fryslân
De Rely Juniorpriis is dit jier wûn troch Joeke_van_der_Veen út Makkum. Se wûn de literatuerpriis foar har ferhaal "Jaimy dûnset". De twadde priis giet nei Akke_Boonstra út Wjelsryp mei "Dreamer moetet wyn". Der wiene dit jier 120 ynstjoeringen.
Neist de earste en de twadde priis wurde ek fjouwer oanfiterprizen útrikt. De priisútrikking wurdt hâlden op 4 oktober yn de tsjerke fan Bears.