'Noardfrysk slim bedrige taal'

Twatalich boerd yn Noardfryslân
De Fryske minderheden yn Dútslân binne slim bedrige talen. Dat stiet yn it rapport fan de Ried fan Europa oer de minderheidstalen yn Dútslân. Neffens de Ried fan Europa binne it Noardfrysk yn Sleeswyk-Holstein en it Seeltersk yn Nedersaksen 'slim bedrige talen'.
De Dútse Bûnsrepublik moat wurk meitsje fan in goeie beskerming fan de Fryske minderheden, sa fynt de Ried fan Europa. Benammen it ûnderwiis yn it Noardfrysk en it Seeltersk kin en moat folle better.