Autocross Menaam ferreind

Te wiet foar de crossauto's
Troch de swiere reinbuien fan sneontemoarn stiet it terrein fan de autocross yn Menaam blank. De start fan cross soe om alve oere wêze, mar kin troch it reinwetter net troch gean.
De cross is útsteld oant snein 17 augustus. It is net foar it earst dat de autocross fan Menaam net troch gean kin omdat it terrein te wiet is. Alle dielnimmers binne ôfbelle.