De lotting foar de SKS

De lotting yn de Bierhalle
Yn Grou hawwe de skûtsjeskippers fan de SKS lotte foar de start fan de wedstriden yn De Feanhoop en Earnewâld. De wedstriden wurde moandei en tiisdei syld.
De startfolchoarder op De Feanhoop: 1. Wâldsein 2. De Jouwer 3. Súdwesthoeke 4. Earnewâld 5. Heale Moanne 6. De Lemmer 7. Drachten 8. Huzum 9. Langwar 10. Ljouwert 11. Snits 12. Boalsert 13. It Hearrenfean 14. Grou. Yn Earnewâld is it krekt oarsom.