Foppe de Haan tekenet by

Foppe de Haan tekent in jier by.
Foppe_de_Haan hat syn kontrakt as bûnscoach by it KNVB mei in jier ferlingd oant en mei it Europeesk Kampioenskip fuotbal takom jier yn Sweden. It tekenjen hat efkes op him wachtsje litten, omdat De_Haan net akkoart gie mei de bepaling yn it kontrakt om foar alle mediakontakten tastimming te freegjen oan it fuotbalbûn.
Dêr is no oerienstimming oer en De_Haan kin oer alle mediakontakten bûten it KNVB om sels beslisse.