Flearmûzen fertraagje bou

Flearmûzerûte hat ynfloed op boutempo
De flearmûsrûte tusken it Rengerspark en de Grutte Wielen hat noch altyd ynfloed op it boutempo fan de kenniskampus yn Ljouwert. Earder soargen de bistjes derfoar dat de bou sels stil kaam te lizzen. Nei ekstra maatregels koe it wurk oan it kompleks wer fierder. De bouwers binne no al safier dat se begûn binne mei de sloop fan de eardere maneazje.
De flearmûzen soargje derfoar dat de bou op dat plak pas op 1 november út ein set, want dan sliepe se.