Keatser Van der Graaf hâldt op

Van der Graaf yn aksje
Keatser Auke_van_der_Graaf út Berltsum hat woansdei bekendmakke dat er ophâldt mei it haadklassekeatsen. Van_der_Graaf keatst dit seizoen yn in frijeformaasjepartoer mei Jochem Bouma en Douwe_Groenendyk.
Van der Graaf is trijefâldich PC-winner en ien kear waard er kening fan de PC. Hy wûn dy belangrykste partij ferline jier mei Johan_van_der_Meulen en Teake Triemstra. Hy is dêrmei de fiifde haadklasser dy´t dit seizoen foar it lêst op it heechste nivo keatst.