Grutste opdracht foar PTH

De grutste opdracht foar PTH
De ferbouwing fan de Saxion Hegeskoalle yn Deventer en Enschede hat de PTH-groep yn Kollumersweach de grutste opdracht yn har skiednis oplevere. It bedriuw sil de technyske helpmiddels foar de dosinten leverje. Goed 180 leslokalen moatte ynrjochte wurde mei ûnder oare beamers en lûdsynstallaasjes. Derneist levert PTH in simpel 'touchscreen'-systeem dat de dosinten helpe moat by de betsjinning.
De opdracht levert de PTH-groep goed 2,5 miljoen euro op.