Fryslân krijt bernestjerhotel

Stifting Blomke
As earste yn Nederlân krijt It_Hearrenfean in bernestjerhotel. In soarchsintrum, dêr´t ûngenêslik sike bern yn it selskip fan âlden, broers, suskes en sels de húsdieren yn húslike sfear de lêste perioade fan har libben trochbringe kinne.
It ´kindersterfhotel´ is in inisjatyf fan Thuiszorg Het_Friese_Land yn gearwurking mei ferskate regionale sikehuzen. It sil ûnderdak biede oan seis pasjinten en harren famylje. It bernestjerhotel kostet 8 ton.