Protestliet tsjin smookferbod

De groep Dinges út Ljouwert
De Ljouwerter aksjegroep Dinges hat in protestliet makke oer it smookferbod yn coffeeshops dat yngiet op 1 july. Mei dit liet wol de band op humoristyske wize it koartsichtige gedrach fan de oerheid oankaarte, ûnder it biedwurd: 'oerheid stimulearret drugsgebrûk'.
De groep tinkt dat der troch dizze nije regeljouwing krekt mear oerlêst komt op strjitte. Fan 1 july ôf mei der noch wol suvere marihuana en hasj smookt wurde yn de shops.