Oppasse mei iepen wetter

Sykte van Weil is in beheind risiko
De provinsje Fryslân wol noch ris ekstra ûnder de oandacht bringe dat it net ferstannich is om samar yn it iepen wetter te swimmen. Minsken dy't al yn it bûtenwetter swimme wolle, kinne dat it bêst dwaan op offisjele swimplakken.
De provinsje seit dat yn in reaksje op fragen oer de sykte fan Weil. Woansdei waard bekend dat in meiwurker fan it KLPD de sykte mooglik oprûn hat en dêroan ferstoarn is.