Te min rein yn it Noarden

De bouboeren kleie oer de droechte
Yn it Noarden is de ôfrûne tiid folle minder rein fallen as oars. Dat hat it KNMI berekkene. Sûnt april is der sa´n 10 oant 15 milimeter fallen, dat is hast 200 milimeter minder as gewoanwei. Neffens it KNMI hat it tekoart oan wetter de ôfrûne tweintich jier noch net sa heech west.
It byld yn it Noarden is oars as yn de rest fan it lân. Op de measte plakken falt like folle as altyd. Yn it suden fan Limburch is it sels wieter.