Pelote: Reahûs/Turns-Grou: 8-2

Reahûs-Turns wie woansdei yn de earste ronde fan it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote te sterk foar Grou. It waard yn Easterlittens 8-2 foar it seistal út Reahûs-Turns. Baard weefde ôf mei Itens. Ek dit wie in oerwinning mei dúdlike sifers: 8-3.
Woansdeitejûn wurdt fierder keatst yn Easterlittens. Raerd nimt it dan op tsjin Tsjom en Lollum-Waaksens tsjin Akkrum. Broeksterwâld hat him weromlutsen út it kampioenskip fanwege it tekoart oan spilers.