Jorritsma krijt Fryske strip

It 6e fryske Suske_en_Wiske ferhaal
'De boartlike boarre', sa hjit it nije Fryske Suske_en_Wiske stripboek. It giet om de sechde Fryske oersetting fan 'e avontoeren fan it Belgyske duo. In boartlike boarre is ien dy´t minsken mei syn eagen in goed hert jaan kin. En omdat Lambik in hert as in klompe iis krigen hat, moat de boarre it ûntteie.
Kommissaris fan ´e Keninginne John Jorritsma kige tiisdei it earste eksimplaar. Hy wie as lyts jonkje al gek op strips, sa sei er.