Abe Lenstra Stadion nij gers

It Abe_Lenstra_Stadion wurdt ferboud en der wurdt in nije gersmatte ynlein. De lêste hoeke fan it stadion wurdt oanpakt en der komt ekstra plak foar minderfaliden op de haadtribune. Oan beide kanten fan de spilerstunnel komme dan sa´n 50 plakken foar ûnder oare rolstoelbrûkers.
De grûn is no hast in meter útgroeven. Der komt nije fjildferwaarming mei goed tritich kilometer oan buizen en nije drainaazje. Ek kin der aanst better bereind wurde.