Krimineel type socht foar Bit

Nije dramasearje Bit fan Omrop Fryslân
Foar de opnames foar de nije dramasearje Bit fan Omrop Fryslân TV sykje de makkers noch in 'krimineel útsjend type' fan om en de by 30 jier.
Minsken mei wat aktearûnderfining hawwe de foarkar. Der is ferlet fan it kriminele type foar de perioade fan juny oant en mei july. Liket dit dy dat wat ta en bist beskikber? Stjoer dan in foto en dyn telefoan- en adresgegevens nei bit.serie@gmail.com.