Proef mei gesinscoach

Jeugdhelp Fryslân
Jeugdhelp_Fryslân hat jild krigen fan de provinsje foar in proef fan trije jier foar in gesinscoach. Dy moat helpe it goede paad te finen by it grut ferskaat oan helpferlieningsynstânsjes. Doel is fyftich gesinnen wer op it rjochte paad te bringen.
It wurdt hieltyd dreger oar húshâldings om problemen op te lossen. Dat komt ek omdat in soad ynstânsjes byinoar del wurkje.