Film De Dream op dvd

Regisseur Pieter Verhoeff
Platemaatskippij Marista bringt de Fryske spylfilm De_Dream út 1985 út op dvd. De film fertelt it ferhaal fan de bruorren Hogerhuis, dy´t net terjochte feroardiele waarden foar in ynbraak.
Regisseur Pieter_Verhoeff makke yn 1985 in spylfilm fan it ferhaal. Peter_Tuinman spile dêryn de haadrol en krige foar dy rol in Gouden_Kalf. Doel is dat de dvd fan De_Dream ein dizze moanne yn de winkels leit.