Yninting blautonge útein set

Feearts dwaande mei it intsjen tsjin blautong
It intsjen tsjin de feesykte blautonge is út_ein_set, mar lang net alle boeren dogge deroan mei. Dat docht ûnder oaren bliken yn ´e Noardeasthoeke. Yn it gebiet by Dokkum lit mar 40 prosint it fee intsje; 60 prosint fynt in spuitsje net nedich.
Twa jier ferlyn is Nederlân foar it earst troffen troch it blautongefirus. Feroarsake troch de knut, in lyts michje binne 40.000 skiep oan ´e sykte deagien. Hûnderttûzenen stiks fee hawwe lêst hân fan ´e sykte.