TON komt oare wike nei Fryslân

Rita Verdonk by in eardere besite as VVD-minister
Trots op Nederland komt nije wike nei Ljouwert. De politike beweging fan Rita Verdonk giet dizze wiken it hiele lân troch op in spesjale foarjierstournee om har nije beweging te presintearjen. Freed 16 maaie is Ljouwert oan bar.
De jûn fynt plak yn it Eden Hotel en begjint om acht oere. It is de iennichste byienkomst fan Trots op Nederland yn Fryslân.