Opfang kin tastream net oan

"It is dweiljen mei de kraan iepen. En eins wurdt der net iens dweile". Dat seit direkteur Van_Anken fan Zienn. Dy fangt húshâldings op mei problemen, bygelyks skulden.
De Blijenhof yn Burgum hat tolve plakken foar gesinnen dy´t oars nearne terjochte kinne, as se bygelyks troch hierefterstannen út hûs set binne. Hieltyd faker moat de opfang minsken ôfwize, omdat de opfang grôtfol sit. Dit jier komme der nei alle gedachten 200 ôfwizings.