'Fûns foar skea Sintrale As'

de Sintrale As
Der moat in gebietsfûns fan 180 miljoen euro komme as kompensaasje foar de Sintrale As. De nije dyk tusken Dokkum en Nijegea skeint de Noardlike Fryske Wâlden. Boppedat lokket de nije dyk mear ûntjouwings út dy 't min binne foar it lânskip.
Om dêr in rem op te setten, moat eltse meter asfalt en bebouwing kompensearre wurde mei jild. Dat seit direkteur Dirkmaat fan feriening Nederlands Cultuurlandschap. Fan de rinte kin it lânskip ûnderhâlden wurde.