"Islam is fan de duvel"

Alfons van Vliet
De Islam is fan de duvel en in anty-godstsjinst, mar dochs moat elk de moslims leafhawwe. Dat skriuwt de Ljouwerter predikant Alfons van Vliet yn in ynstjoerde brief yn Trouw. Sa woe Van Vliet Geert Wilders tsjingas biede. Dy soe allinnich mar haatgefoelens oproppe tsjin moslims en dat fynt Van Vliet perfoarst net goed.
It artikel hat him in grut tal reaksjes oplevere út it hiele lân, benammen posityf.