Mear oerlis boer en neisoarger

nêstbeskermje op de neisoarchdei
Mear oerlis tusken boeren en neisoargers kin derfoar soargje dat der minder ljippen deagean. Fanwege it wiete waar kinne boeren pas let dit jier it lân op. Gefolch is dat der in protte pykjes yn de meanmasine fan de boer ferdwine. Wannear't boeren mear lústerje nei de neisoargers kin dat yn de takomst foarkommen wurde.
Foarsitter Geart Benedictus fan BFVW sei dat sneon by de start fan de earste neisoarchdei yn Oentsjerk.