Ljippen meitsje mear nêsten

It giet goed mei de ljip
It giet de goeie kant wer op mei de stân fan de ljip. In ynventarisaasje fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten lit sjen dat der dit jier mear nêsten makke binne troch de ljip.
Yn 2007 rûn it tal nêsten noch mei 14 prosint werom. Foaral it wiete waar soarge derfoar dat de ljippen earder en faker oan de lêch gongen. Ek wie der mear fretten te finen. De skries profitearret ek fan it moaie waar.