Ried Dongeradiel tenei on-line

© Omrop Fryslân
In mearderheid fan de ried fan FNP, VVD en CDA yn Dongeradiel wol dat de riedsgearkomsten tenei live op ynternet útstjoerd wurde. De útstjoerings op tv binne in súkses.
Oare partijen wolle oanpassings oan it kamerasysteem om sa de kwaliteit op tillevyzje omheech te bringen. Der is yntusken oerienstimming mei Radio Noardeast-Fryslân om de kommende fiif jier ek de riedsgearkomsten út te stjoeren op tillevyzje.