Films oer takomst Dantumadiel

Dantumadiel hat filmkes makke fan de takomstfizy
Dantumadiel hat in tal films makke oer wat de kommende jierren yn de gemeente barre sil. Normaalwei steane sokke takomstfyzjes op papier en komme se op ynternet. Dat wurdt no ek dien, mar de filmkes binne makke om de fyzje oantrekliker te presintearjen.
It is in eksperimint. As de reaksjes posityf binne, docht Dantumadiel it mooglik faker. De films steane op de webside fan de gemeente.