Leare oer doe en no

besite learlingen Bornego oan trouseal Skarsterlân
Learlingen fan it Bornegokolleezje en it OSG_Sevenwolden sitte de kommende dagen net yn de skoalbanken, mar se binne op 'e Jouwer op_en_paad. Yn it ramt fan it projekt Blijvend_Bevrijd hawwe se moetings mei doarpsgenoaten om yn 'e kunde te kommen mei de praktyk fan it libben. Dêrby moatte se it hjoeddeistige libben ferlykje mei dat fan eartiids.
In groepke learlingen wie woansdei te gast yn 'e trouseal fan Skarsterlân.