Hollânske titels by Tryater

By kening Lear brûkte Tryater ek Hollânske boppetiteling
In proef mei Nederlânske boppetiteling moat mear minsken nei de foarstellings fan Tryater lûke. It teaterselskip begjint hjir takom seizoen mei by it stik Eintsje Libben fan Rients Gratama.
Boppe it toaniel komt in reklamebak wêrop't de Nederlânske oersetting te lêzen is. Mocht de boppetiteling foar te folle ôflieding soargje, dan hâldt Tryater der fuort mei op.