Miljoenen foar greidefûgels

© Omrop Fryslân
Der wurdt foar hast 2,5 miljoen euro ynvestearre yn maatregels om de greidefûgel better te beskermjen.
It jild komt fan it Ryk en de provinsje en wurdt brûkt foar de oanlis fan plakken dêr't de fûgels maklik iten fine kinne. Yn 2010 moat de weromgong fan it tal greidefûgels sichtber wêze. Twa jier lyn binne dêr ôfspraken makke tusken tal fan fûgelbeskermingsorganisaasjes en de oerheid.