EU-kommissaris Orban op besite

Orban is freed op besite by de trijetalige basisskoalle fan Feanwâlden.
Europeesk Kommissaris Leonard Orban fan meartaligens is bliid mei de trijtalige skoallen yn Fryslân. Orban is freed op besite by de trijetalige basisskoalle fan Feanwâlden. Orban fynt dat yn 'e takomst alle Europeanen trije talen yn 'e macht hawwe moatte; de memmetaal, in grutte ynternasjonale taal en in tredde taal. Trijetalich ûnderwiis past goed yn dat belied.
Orban giet ek noch nei Omrop Fryslân en nei kennissintrum Mercator.