Keamer praat oer Vroeg op Stap

It boargerinisjatyf fan Vroeg op Stap sil dochs troch de Twadde Keamer behannele wurde.
It boargerinisjatyf fan Vroeg op Stap sil dochs troch de Twadde Keamer behannele wurde. Tiisdei sei Johan Remkes dat it boargerinisjatyf net behannele wurde soe, omdat it grutste part fan de 120.000 hantekenings digitaal wiene, yn plak fan op papier.
De CDA-fraksje hat de inisjatyfnimmers no tasein it ûnderwerp op de agenda fan de Twadde Keamer te setten. Der wurdt dus dochs praten oer de slutingstiden fan de horeka.