Earste aai fûn yn Wûnseradiel

Marten Scheffer mei syn ljipaai
Marten_Scheffer hat it earste ljipaai fan Fryslân tongersdeitemoarn fûn tusken Hitsum en Achlum. It wie noch eefkes ûndúdlik yn hokker gemeente it aaike lei: yn Frjentsjerteradiel, Wûnseradiel of Littenseradiel. Nei yngreven ûndersyk is de konklúzje dat it de gemeente Wûnseradiel wie. Scheffer sil tongersdeitemiddei syn ljipaai oerlangje oan Kommissaris fan de Keninginne Ed Nijpels.