Nije lieder foar Filmfestival

Anneke van Renssen sil it earst even rêstich oan dwaan
It Noordelijk_Film_Festival krijt foar de edysje fan dit jier in nije artistyk lieder. It giet om Miryam van Lier (42). Se ferfangt Anneke van Renssen, dy't de ôfrûne 20 jier de artistyk lieder wie fan it festival. Sy is siik om't se tefolle hea op 'e foarke naam hat en dêrom moast der in ferfanger socht wurden.
Van_Lier sil it festival op in tal punten opfrisse. It festival is altyd yn novimber.