Wenwyk by Dokkum útsteld

dit stik wurdt foarearst net beboud
De gemeente Dongeradiel hat de lêste fase fan in nije wenwyk oan 'e westkant fan Dokkum stopset. Der is net genôch belangstelling foar it nijbouplan De_Trije_Terpen en dus komme de lêste huzen der foarearst net. De helte fan de kavels út 'e twadde fase fan it projekt stiet noch hieltyd te keap.
Neffens de gemeente komt it benammen trochdat der op in soad oare plakken yn 'e stêd ek boud wurdt.