'Marreprojekt net neffens wet'

Akwadukt by Wâldein: ek oanlein yn it Fryske Marreprojekt
De Steaten sille mei deputearre Jannewietske de Vries prate oer de krityk fan 'e Noardlike Rekkenkeamer. De provinsje hat net altyd de wet folge by it Fryske Marreprojekt. Sa waard te maklik hinnestapt oer natuerskea en de ynskattings fan nije banen yn it toerisme wiene te posityf.
De Steateleden binne tongersdei op 'e hichte brocht. PvdA-steatelid Haarsma seit dat de Steaten mei De Vries prate sille oer de krityk.