Grou: 80% docht oan St. Piter

De Grousters binne wiis mei Sint Piter en wolle net folle witte fan Sinteklaas
Sa'n 80 persint fan de Grousters docht oan Sint Piter. Dat docht bliken út ûndersyk fan fjouwer NHL-studintes. Grousters hechtsje der bot oan en de druk op nije ynwenners om gjin Sinteklaas, mar Sint Piter te fieren, is grut. Neffens de studintes is der sels in 'Sinteklaas-taboe' yn Grou.
Sint Piter wie tongersdei foar it lêst yn Grou. De NHL-studintes ûnderfregen 364 Grousters. Fan harren fiert 79 % Sint Piter.