Weryndieling: wêr boadskipje

© Omrop Fryslân
Net gemeentegrinzen, mar de oriïntaasje fan Friezen moat bepalend wêze by in weryndieling fan Fryslân, fynt Grien Links. De steatefraksje prate sneon mei de ôfdielings yn de súdwesthoeke. In gemeente fan 40.000 ynwenners is de minimale omfang, tinkt de partij.
In nije yndieling giet fierder as 'wa giet fierder mei wa'. Wêr't minsken boadskipje en wêr't grutte diken en wetters rinne moat swierder wage.