Weblog foar Eaststellingwerf

it weblog fan de gemeenteried
De gemeenteried fan Eaststellingwerf hat as ien fan de earsten yn Nederlân in riedsweblog.
Riedsleden en de boargemaster hâlde op de site fan Eaststellingwerf op it weblog om bar eltse wike in deiboek by fan de aktiviteiten fan de ried. Sa kinne de boargers folgje wat der bart yn de gemeenteried en reaksjes jaan. De ried wol op dizze wize yn kontakt komme en bliuwe mei de boargers út harren gemeente.