Wergea krijt suvelmonumint

© Omrop Fryslân
De striid foar in suvelmonumint yn Wergea giet no it fyfde jier yn, mar mei in nije lokaasje liket it dochs klear te kommen. It doarp wie jierren lang ôfhinklik fan it Fricosuvelfabryk en doe't dy ticht gie, wie dat in drama.
Op oantrunen fan it suvelfakbûn ûntstie it inisjatyf foar in suvelmomunint. Tsjin de lokaasje fan it monumint waard beswier makke, mar der is no in nije lokaasje fûn.