Fakbeurs foar de bou

Fakbeurs foar de bou yn WTC Expo Ljouwert
De helte fan de standhâlders op de boufakbeurs yn it WTC Expo yn Ljouwert komt net út de buert. De beurs duorret fan tiisdei oant en mei tongersdei. Der binne mei-inoar 128 bedriuwen en hast de helte dêrfan komt net út it Noarden.
De boufakbeurs is foar de twadde kear yn Ljouwert. Foarhinne wie it yn Súdlaren. De belangstelling yn 'e rest fan it lân is bleaun, seit projektmanager Douwe Sibma.